bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut

Uchwała Nr XXXIV/273/2014
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach

STATUT
MGOK w Lipianach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 ust.
0 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012r. poz. 406) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipianach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/70/2003 Rady Miejskiej z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach oraz uchwała nr XXIII/197/2013 z 26 marca 2013 r. zmiany uchwały NR VII/70/2003 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 listopada 2003r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OśRODKA KULTURY W LIPIANACH

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Domem Kultury jest samorządową instytucją kultury.
2. Siedziba Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Lipianach przy ul. Okrzei 5, a terenem działania jest miasto i gmina Lipiany.
§ 2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012r. poz. 406)
2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2013r. poz. 330 z póź. zm.).
3. postanowień niniejszego Statutu.
4. innych aktów prawnych.
§ 3. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.


II CELE I ZAKRES DZIAłANIA
§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Domu Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
2. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy w szczególności:
a) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
c) organizowanie wystaw,
d) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
e) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
f) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy,
g) wspieranie programów przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz wykluczeniu społecznemu poprzez działalność kulturalną, sportową lub inną, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych lub innych o zbliżonym zakresie działania.
§ 5.1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
b) prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
c) prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
d) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
e) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
f) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
g) działalności wydawniczej, kolportażowej, reklamowej, promocyjnej,
h) odpłatnym organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych,
i) usługi akustyczne, informatyczne
j) częściowo lub w pełni płatne szkolenia, naukę gry na instrumentach, naukę tańca i inne.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.


III ORGANY ZARZąDZAJąCE, DORADCZE I NADZORCZE
§ 6.1. Domem Kultury kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Lipiany.
2. Powołanie dyrektora następuje na drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania w imieniu pracodawcy wobec zatrudnionych w Domu Kultury pracowników w świetle unormowań Kodeksu Pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i na jej podstawie wydanych aktów wykonawczych.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania na podstawie statutu i jednoosobowo podejmuje decyzje.
5. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością,
b) reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Domu Kultury,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.
§ 7.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu Kultury upoważniony jest dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa
§ 8.1. Nadzór nad Domem Kultury sprawuje:
a) Rada Miejska,
b) Burmistrz Lipian.
2. Nadzorowi podlega :
a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Domowi Kultury środkami budżetowymi oraz mieniem,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.


IV ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 9. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Roczny plan finansowy winien zawierać: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji.
§ 10.1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. źródłami środków finansowych są:
wpływy w działalności statutowej i gospodarczej,
dotacje,
darowizny, spadki, zapisy,
odsetki z lokat bankowych,
dotacje z funduszy europejskich,
inne dozwolone prawem.
3. źródłami środków finansowych mogą być także dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.


V PRZEPIS KOńCOWY
§ 11. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej w Lipianach.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.Opublikował: Michał Jura
Publikacja dnia: 19.04.2015
Podpisał: Michał Jura
Dokument z dnia: 30.11.2012
Dokument oglądany razy: 4 852