bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

„Wykonanie lipiańskiego rybackiego przewodnika kulinarnego oraz broszury o historii piwa zaczynaj na potrzeby realizacji projektu pn. „Zaczynaj przez wieki – lipiańska kultura warzenia piwa”.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania trybem zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie zasadą konkurencyjności, zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego (Dz. U. z 2020r., poz. 2140), na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie lipiańskiego rybackiego przewodnika kulinarnego oraz broszury o historii piwa 'Zaczynaj' na potrzeby realizacji projektu pn. 'Zaczynaj przez wieki - lipiańska kultura warzenia piwa' - dotyczącej części II cz. II zamówienia.

Zamawiający - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach:

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia - wykonania lipiańskiego rybackiego przewodnika kulinarnego, złożonej przez:
Kumajo Inkubator Twórczy Jakub Broch z siedzibą ul. Kościuszki 6, 74-240 Lipiany.

W oparciu o kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (100% cena ofertowa), oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza).

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej dla części II zamówienia - wykonanie broszury (ulotki składanej) o historii piwa "Zaczynaj", złożonej przez:
Kumajo Inkubator Twórczy Jakub Broch z siedzibą ul. Kościuszki 6, 74-240 Lipiany.

W oparciu o kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (100% cena ofertowa), oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza).

----------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na wykonanie lipiańskiego rybackiego przewodnika kulinarnego oraz broszury o historii piwa zaczynaj na potrzeby realizacji projektu pn. "Zaczynaj przez wieki - lipiańska kultura warzenia piwa".

W załączeniu zapytanie ofertowe na wykonanie lipiańskiego
rybackiego przewodnika kulinarnego oraz broszury o historii piwa
zaczynaj na potrzeby realizacji projektu pn. "Zaczynaj przez wieki -
lipiańska kultura warzenia piwa".

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

Część I wykonanie lipiańskiego rybackiego przewodnika kulinarnego w
tym jego redakcja, skład i druk.

Część II wykonanie broszury o historii piwa "Zaczynaj" w tym jej
redakcja, skład i druk.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.

Termin składania ofert upływa 31.08.2023 r.

Termin realizacji zamówienia do 22.09.2023 r.

Zapraszam do złożenia oferty.
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach
Marcin Hippmann

------------------------------

Zapytanie ofertowe


na usługę pn.:

„Wykonanie lipiańskiego rybackiego przewodnika kulinarnego oraz broszury
o historii piwa zaczynaj na potrzeby realizacji projektu pn. „Zaczynaj przez wieki – lipiańska kultura warzenia piwa”.


Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, w celu prawidłowego przygotowania oferty.


Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie: http://bip.mgoklipiany.pl/


Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Plac im. Huberta Dzikowskiego 1
74-240 Lipiany

Rozdział I
Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Lipianach plac im. Huberta Dzikowskiego 1, 74-240 Lipiany

NIP: 8531340885 , REGON: 321151957
e-mail: biuro@mgoklipiany.pl
tel.: +48 91 564 10 91


Rozdział II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
zgodnie rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ( Dz. U. z 2020r., poz. 2140).
2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: http://bip.mgoklipiany.pl/
Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” dla operacji „Zaczynaj przez wieki- lipiańska kultura warzenia piwa”.
Rozdział III


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Cz. I zamówienia:
1) lipiańskiego rybackiego przewodnika kulinarnego w tym jego redakcja, skład i druk, według poniższej specyfikacji:
a) katalog szyty,
b) format A5 148x210 mm,
c) 4+32 str.,
d) oprawa miękka,
e) papier – kreda mat 170g,
f) full kolor,
g) nakład -500 szt.

Do przewodnika kulinarnego Zamawiający przekaże wykonawcy przepisy.
Zdjęcia do przewodnika kulinarnego zostaną wykonane przez Wykonawcę na bazie zorganizowanego przez Zamawiającego pokazu kulinarnego.
Cz. II zamówienia:
2) broszury (ulotka składana) o historii piwa „Zaczynaj” w tym jej redakcji, składu i druku, według poniższej specyfikacji:
a) format DL 99x210mm,
b) papier – kreda mat 170g,
c) 8 str.,
d) Full kolor,
e) nakład -500 szt.
Zamawiający przedstawi Wykonawcy przed redagowaniem broszury pulę zdjęć do wykorzystania w broszurze.
Wzorcowe logotypy piwowarów do wykorzystania przy redagowaniu przewodnika i broszury określono
w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


UWAGA!
Wykonanie przewodnika kulinarnego i broszury musi zawierać elementy informacyjno – promocyjne zgodnie z rozporządzeniem nr 508/2014, rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii (Dz. Urz. UE L 209 z 16.07.2014, str. 1) oraz, Księgą wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” opublikowaną na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Zamawiający przekaże logotypy, informacje o projekcie i źródłach finansowania.
Teksty, które zostaną umieszczone w przewodniku i broszurze zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania materiałów tj. fotografii, tekstów do wszystkich publikacji,
z wyłączeniem materiałów, które przekaże Zamawiający, we własnym zakresie, przy czym wszystkie materiały pochodzące z innych źródeł niż przekazane przez Zamawiającego muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich pozyskaniem i użyciem oraz pozyskane wraz z prawami majątkowymi do zamieszczenia w drukowanych publikacjach, których to koszty muszą zostać uwzględnione w ofercie.

Wykonawca przed przystąpieniem do druku przekaże Zamawiającemu do akceptacji egzemplarz próbnego wydruku przewodnika/broszury.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 22100000-1 – Drukowanie książki, broszury, ulotki
• 79822300-5 - Usługi składania
Termin realizacji części I zamówienia i części II zamówienia do 22 września 2023 r. – dostawa przewodnika kulinarnego i broszur do siedziby Zamawiającego ( Plac im. Huberta Dzikowskiego 1,
74-240 Lipiany
Rozdział IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z OPISEM SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział V
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział VI
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował (dotyczy odpowiednio ofert złożonych w ramach I jak i w ramach II części zamówienia) następującym kryterium i jego znaczeniem:
cena ofertowa - 100%
Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą formułą

najniższa cena brutto

z rozpatrywanych ofert
ilość punktów dla kryterium ceny oferty = ---------------------------------- x 100 pkt

cena brutto

oferty rozpatrywanej
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna, w ramach danej części zamówienia, ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ocenę punktową.
Zamawiający wezwie wykonawców, który złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu w przypadku gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert:
1) w całości, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, albo
2) w odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy, jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.


Rozdział VII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach, plac im. Huberta Dzikowskiego 1, 74-240 Lipiany bądź przesłać na adres e-mail: biuro@mgoklipiany.pl
w terminie do 31 sierpnia 2023r. (w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oryginału oferty przed podpisaniem umowy).

Rozdział VIII
FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego (zał. nr 1a i/lub1b do zapytania), oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
2. Do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a i/lub 2b do zapytania).

Rozdział IX
Informacja o wykluczeniu (dotyczy wszystkich części zamówienia)
1. Zamawiający informuje, że wykluczy z możliwości udzielenia zamówienia Wykonawcę, który będzie powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zweryfikuje powyższe na podstawie oświadczenia złożonego wg zał. nr 2.
2. Wykluczeniu podlega również Wykonawca o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 poz. 835).
Zamawiający zweryfikuje powyższe na podstawie oświadczenia złożonego w treści oferty.

Rozdział X
Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) Została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
b) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
c) wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym również powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem)
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1) Zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub
2) Została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonych przez beneficjenta
w wezwaniu do złożenia tych ofert.

Uwaga: beneficjent = zamawiający.

Rozdział XI
Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.

Rozdział XII
Warunki zmian umowy

1. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
2. Zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
3. Zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym
wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
4. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których wykonawca lub zamawiający nie mogli przewidzieć np.:
a) wystąpienie siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją umowy),
b) opóźnienie przez producenta/dostawcę wykonania/dostawy danego materiału/urządzenia.
5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, dopuszcza w każdym czasie zmiany jej treści, niepowodujące zmiany treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, dotyczące zmian treści umowy niezwiązanych z wyborem Wykonawcy, np. zmiana konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów.
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich powyższych zmianach,
z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres, będą uważane za prawidłowo doręczone.

Rozdział XIII
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z oferty.
2. Zamawiający informuje, że unieważni zapytanie ofertowe lub jego cześć w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert odpowiednio dla I jaki i dla II części zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert jeżeli
w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian w ofertach (w przypadku modyfikacji zapytania ofertowego termin powinien zostać wydłużony do co najmniej 7 dni od dnia następnego po ogłoszeniu zmodyfikowanego zapytania ofertowego).
4. Zamawiający zastrzega możliwość wzywania wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Termin ważności oferty wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
6. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez zamawiającego (beneficjenta) wykonawcy zamawiający udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej http://bip.mgoklipiany.pl/ informację o:
1) wyborze wykonawcy oraz wykaz, ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na:
a) warunki udziału w tym postępowaniu,
b) kryteria oceny ofert
albo
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz, ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych
z ofert, które stanowią odpowiedź na:
a) warunki udziału w tym postępowaniu,
b) kryteria oceny ofert,
albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
4. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Rozdział XIV
Osoby do kontaktu

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) W zakresie przedmiotu zamówienia: Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach – Pan Marcin Hippman tel: 502 – 847 -340 e-mail: biuro@mgoklipiany.pl
2) W zakresie procedury udzielania zamówienia: Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach – Pan Marcin Hippman tel: 502 – 847 -340 e-mail: biuro@mgoklipiany.pl


Rozdział XV
Załączniki
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1a – dotyczy I części zamówienia
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1b – dotyczy II części zamówienia
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 2a – dotyczy I części zamówienia
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 2b – dotyczy II części zamówienia
5. Logotypy (wzorcowe do wykorzystania przy redagowaniu przewodnika i broszury) – załącznik nr 3


Lipiany dnia 23.08.2023 r.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - przewodnik + ulotka.docx
2. Zalacznik nr_1a_ do zapytania ofertowego_FORMULARZ_OFERTOWY_forma edytowalna.doc
3. Zalacznik nr_1b_ do zapytania ofertowego_FORMULARZ_OFERTOWY_forma edytowalna.doc
4. Zalacznik nr_2a_ do zapytania ofertowego _Oswiadczenie o braku powiazan osobowych i kapitalowych z Zamawiajacym_forma edytowalna.doc
5.Zalacznik nr_2b_ do zapytania ofertowego _Oswiadczenie o braku powiazan osobowych i kapitalowych z Zamawiajacym_forma edytowalna.doc
6. Zalacznik nr 3 - do zapytania ofertowego lipianscy piwowarzy booklet.pdfOpublikował: Marcin Hippmann
Publikacja dnia: 12.09.2023
Podpisał: Marcin Hippmann
Dokument z dnia: 23.08.2023
Dokument oglądany razy: 1 872